Company in Dubai

Zjednoczone Emiraty Arabskie są Jurysdykcją
Cechującą się Wyjątkowo Korzystnym Reżimem Podatkowym

Dodaj do Ulubionych
 • Spółki w ZEA
 • System ZEA, Przepisy Ustawodawcze i Wykonawcze dla Inwestorów Zagranicznych, Dopuszczalne Obszary Działań

 

Pakiety opłat z tytułu założenia spółki w ZEA od 105 USD oraz opłaty roczne od 1260 USD. "FBS KOTSOMITIS", która działa od 1998 roku, to dobrze znana i dysponująca bogatym doświadczeniem międzynarodowa sieć świadcząca usługi profesjonalne, zrzeszająca mające oficjalne uprawnienia i podlegające nadzorowi lokalne firmy członkowskie/partnerskie. Skontaktuj się z nami w celu rozpoczęcia współpracy poprzez wysłanie e-maila na adres contact.pl@fbsemirates.com lub korzystając z naszego formularza kontaktowego.

System ZEA, Przepisy Ustawodawcze i Wykonawcze dla Inwestorów Zagranicznych, Dopuszczalne Obszary Działań

Jak w prostych słowach można zarysować podstawowe elementy systemu ZEA w odniesieniu do administrowania spółkami (wolnostrefowymi lub offshore) zagranicznych inwestorów – niebędących obywatelami ZEA?

Motywacje kryjące się za inicjatywami skierowanymi do zagranicznych inwestorów

System wolnostrefowy został skonstruowany w określony sposób, aby ułatwić działalność inwestorom zagranicznym (inwestorom niebędącym obywatelami ZEA), w tym (1) umożliwić im założenie przedsiębiorstw w Dubaju w przeznaczonych do tego wolnych strefach o doskonałej infrastrukturze oraz (2) zapewnić im oraz ich zagranicznym pracownikom otrzymanie wieloletnich inwestorskich wiz pobytowych, ALE przy zachowaniu rozsądnej „ochrony” lokalnego rynku przed nagłą i zmasowaną „inwazją” cudzoziemców; mogą oni obecnie swobodnie prowadzić handel w skali międzynarodowej, z innymi spółkami w ramach danej wolnej strefy ekonomicznej ZEA, ze spółkami z innych wolnych stref ekonomicznych ZEA, a także pomiędzy wszystkimi wolnymi strefami ekonomicznymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, należy stwierdzić, że handel w ZEA JEST możliwy, ale jest też obwarowany pewnymi warunkami. Może on być prowadzony poprzez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością założoną w ZEA o 51% udziale lokalnym (spółka ta może jednak być tak ustrukturyzowana, że lokalny wspólnik nie będzie dysponował prawami zarządczymi i będzie miał w praktyce ograniczone prawo do dywidendy) LUB za pośrednictwem lokalnego agenta handlowego (niezalecane) LUB agenta świadczącego usługi dla profesjonalnych firm (zalecane).

Ma to na celu, co rozsądne, dać infrastrukturze lokalnej, biznesowi i kapitałowi ludzkiemu wystarczająco dużo czasu na rozwój, tak aby by było możliwe konkurowanie z cudzoziemcami „jak równy z równym” po pełnym lub częściowym otwarciu lokalnej gospodarki. Znaczące kroki w tym kierunku podejmowane są co roku (ostatnio zezwolono na przyznawanie nieograniczonego prawa do nieruchomości dla cudzoziemców w wyznaczonych obszarach, a także zainicjowano inne istotne działania).

Przepisy ustawowe i wykonawcze ZEA dotyczące spółek zagranicznych inwestorów

We wszystkich 7 Emiratach obowiązuje prawo federalne, które jest nadrzędne w stosunku do lokalnych przepisów stanowionych przez poszczególne Emiraty. Ponadto w ramach każdego emiratu wyodrębniono wolne strefy ekonomiczne mające własne ustawy i przepisy wykonawcze, które mogą być odmienne od przepisów ZEA (możliwe są także różnice pomiędzy strefami, niemniej wiele elementów jest wspólnych). Szczególne rozwiązania prawne w strefach warunkowane są potrzebą ułatwienia działalności cudzoziemcom. Na przykład w Międzynarodowym Centrum Usług Finansowych w Dubaju (Dubai International Financial Centre – DIFC – wolna strefa usług finansowych) jako prawo powszechnie obowiązuję przyjęto prawo angielskie, co miało na celu stworzenie ułatwień w zakresie świadczenia usług finansowych!

Dozwolone rodzaje działalności

To nie Malta lub Cypr, gdzie umowa spółki może określać szeroki zakres działalności. Zasady uzyskiwania licencji dla wymienionych powyżej podmiotów są następujące:

(a) W przypadku spółki wolnostrefowej należy pozyskać licencję HANDLOWĄ dla KAŻDEGO rodzaju działalności np. doradztwa LUB handlu etc., przy czym posiadanie udziałów lub uczestniczenie w przedsięwzięciach typu joint-venture jest dozwolone.

(b) W przypadku spółek offshore dopuszcza się wiele rodzajów działalności w odniesieniu do jednej spółki.

Działania niedozwolone dla spółek offshore dotyczą następujących obszarów:

 • finansów, lotnictwa, mediów, metali szlachetnych, ropy naftowej i gazu.

Dozwolone są następujące rodzaje działalności:

 • doradztwo w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania
 • handel ogólnobranżowy
 • działalność spółek holdingowych oraz utrzymywanie udziałów w innych spółkach w ZEA i poza nimi
 • handel (przedmiotem uszczegółowienia)
 • posiadanie nieruchomości (nieograniczone prawo do nieruchomości)

Rachunkowość, sprawozdawczość, audyt

Spółki offshore muszą prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe, przy czym zlecanie ich badania nie jest wymagane.

Spółki wolnostrefowe muszą prowadzić księgi rachunkowe i sporządzać sprawozdania finansowe ORAZ zlecać badanie sprawozdań finansowych.

Ograniczenia inwestycyjne

Islam zabrania hazardu w jakiejkolwiek formie. Tak więc instrumenty pochodne, kontrakty typu forward, opcje i kontrakty terminowe są zabronione. Inne praktyki zakazane to m.in. sprzedaż krótka, transakcje oparte o depozyt zabezpieczający oraz osiąganie zysku spekulacyjnego. Inwestowanie jednosesyjne uważa się za podobne do „maisir” [hazard]. Zbywalne papiery wartościowe mają zazwyczaj wielodniowy okres rozliczeniowy, w czasie którego podlegające sprawdzaniu instrumenty bazowe nie są formalnie rejestrowane pod imieniem nabywcy. Jako że inwestorzy jednosesyjni nie czekają na zakończenie rozliczenia, posługują się swego rodzaju poduszką kredytową zapewnianą przez ich brokera. [3] Inwestorzy jednosesyjni bardzo często opierają się o kredyt maklerski w celu dokonywania transakcji giełdowych.

Płatność lub otrzymywanie odsetek uznawane jest za lichwę i niegodziwość. Zadłużanie się jest także nieaprobowane, co czyni niedopuszczalnym dokonywanie inwestycji w spółkach wysoko lewarowanych. Fundusze nie mogą oferować stałego lub gwarantowanego zwrotu z kapitału. Zamiast zaciągania i udzielania pożyczek, islamskie finanse opierają się na dzieleniu własności aktywów, a tym samym dzielone jest ryzyko oraz zysk / strata. Firmy zaangażowane w zakazaną działalność nie mogą uczestniczyć w strategii funduszu szariatu. Zabronione rodzaje działalności gospodarczej mogą dotyczyć żywności (produkcja i sprzedaż napojów alkoholowych – w tym w barach i restauracjach, produktów wieprzowych, tytoniu), hazardu (kasyna, gry hazardowe on-line, zakłady, systemy lotto), usług/produktów dla dorosłych (wideo, czasopisma, materiały on-line, kluby ze stripteasem), wątpliwych, niemoralnych i nielegalnych transakcji handlowych (prostytucja, narkotyki).

Czy spółki wolnostrefowe (FZ) lub spółki offshore w ZEA mogą dokonywać handlu w ramach ZEA lub utrzymywać udziały w innych spółkach ZEA? Czy istnieją jakieś ograniczenia?

Firmy mające licencję handlową lub przemysłową mogą prowadzić działalność gospodarczą jedynie w wolnej strefie lub za granicą.

Aby sprzedawać swoje produkty w ZEA firmy takie muszą:

(a) zaangażować agenta licencjonowanego w ZEA. Zwykła stawka celna w odniesieniu do „eksportu” w ramach ZEA to 5%. Jednakże towary i usługi importowane z ZEA lub nabywane w ramach ZEA nie podlegają tam ocleniu.

LUB

(b) założyć spółkę LLC (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w ZEA, która w 51% byłaby w rękach lokalnych udziałowców – jest to możliwe do zorganizowania, pociągnie to jednak za sobą konieczność poniesienia opłat związanych z ułatwieniami zapewnionymi przez lokalnego „sponsora”.

Spółki wolnostrefowe z danej wolnej strefy mogą prowadzić handel ze spółkami z tej samej wolnej strefy ZEA lub ze spółkami z innych stref ZEA ORAZ w skali międzynarodowej z zagranicznymi spółkami, lecz nie w ramach ZEA (poza strefami wolnymi) lub z rezydentami ZEA.

Spółki offshore oraz spółki wolnostrefowe mogą utrzymywać udziały w innych spółkach ZEA, spółkach wolnostrefowych lub spółkach offshore.

Spółki offshore w ZEA mogą prowadzić handel między sobą lub w skali międzynarodowej, lecz nie w ramach ZEA lub z rezydentami ZEA.

Ważne – ograniczenia:

Ograniczeń dotyczących spółek offshore i onshore w ZEA / spółek wolnostrefowych NIE stosuje się do ich zagranicznych spółek zależnych, które nie są związane przepisami ZEA i mogą swobodnie działać zgodnie z prawem innego państwa!

 

 

 

Pilna wiadomość?
 Tak Nie

 • Imię i Nazwisko (wymagane)
 • E-mail (wymagany)
 • Tel. Komórkowy:
 • Temat:
 • Treść:
 • Wstaw ten kod           captcha


Skype Me™!